Ο πιο γνωστός τύπος ενεχύρου είναι το ενέχυρο σε πράγμα. Ο ιδιώτης ή η επιχείρηση που χρειάζεται άμεσα μετρητά απευθύνεται σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, το οποίο εκτιμάει την αξία του πράγματος, και δίνει ως δάνειο χρήματα ίσης ή μικρότερης αξίας με αυτή του πράγματος. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης παραδίδει το πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι κόσμημα, ρολόι ή οποιοδήποτε τιμαλφές αλλά και αυτοκίνητο ή κάποιο άλλο μηχάνημα μεγάλης αξίας, στο ενεχυροδανειστήριο. Συμφωνείται η αμοιβή του ενεχυροδανειστηρίου για τη φύλαξη του πράγματος σε ασφαλές σημείο, αμοιβή που συγχρόνως αποτελεί και τους τόκους για την παροχή του δανείου. Παράλληλα, συμφωνείται και η ημερομηνία, στην οποία πρέπει να επιστραφεί το δάνειο. Αν ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτή την υποχρέωση, ο δανειστής θα του επιστρέψει το πράγμα. Αν δεν είναι, ο ενεχυρούχος δανειστής μπορεί να ικανοποιηθεί από την αξία του πράγματος. Γι’ αυτόν, άλλωστε, το λόγο το δάνειο που δίνεται δεν ξεπερνά ποτέ την αξία του πράγματος.

Εκτός, όμως, από αυτόν τον τύπο ενεχύρου, υπάρχει και ένας λιγότερο γνωστός, το ενέχυρο σε δικαίωμα. Αν, λοιπόν, δεν έχετε κάποιο τιμαλφές που να μπορείτε να παραδώσετε ως ενέχυρο, ίσως να μπορέσετε να αξιοποιήσετε κάποια απαίτηση που έχετε πάνω σε κινητό πράγμα. Διαβάστε παρακάτω όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον τύπο του ενεχύρου σε δικαίωμα.

ενέχυρο με δικαίωμα, σύμβαση ενέχυρου

Ποιο δικαίωμα μπορεί να ενεχυραστεί;

Μπορείτε να βάλετε ως ενέχυρο οποιαδήποτε απαίτηση έχετε, αρκεί να πληροί δύο προϋποθέσεις. Αφενός θα πρέπει να είναι περιουσιακή, δηλαδή να είναι αποτιμητή σε χρήμα. Έτσι, οικογενειακά δικαιώματα δεν μπορούν να τεθούν ως ενέχυρο, ακριβώς επειδή είναι προσωπικά και συνεπώς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Έτσι, μπορεί να έχετε κάποια απαίτηση έναντι κάποιου οφειλέτη από δάνειο ή από σύμβαση έργου, ενώ ως ενέχυρο μπορεί να τεθεί η απαίτηση από κάποιο αξιόγραφο, όπως επιταγή, ή από το βιβλιάριο καταθέσεων, δηλαδή να βάλετε ως ενέχυρο το δικαίωμα που έχετε πάνω σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό. Αφετέρου, θα πρέπει αυτή η απαίτηση να μην αφορά σε ακίνητο πράγμα, αφού η εμπράγματη ασφάλεια σε ακίνητα πράγματα έχει εντελώς διαφορετικές διαδικασίες και δεν συνάπτεται σε ενεχυροδανειστήριο.

Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η σύμβαση;

Η σύμβαση ενεχύρου σε δικαίωμα δεν έχει διαφορά από τη σύμβαση ενεχύρου σε πράγμα εκτός από δύο σημεία. Καταρχάς, το ενεχυροδανειστήριο σας δίνει μετρητά ως δάνειο, το οποίο ανταποκρίνεται στην αξία της ασφαλιζόμενης απαίτησης, και για να ασφαλιστεί συνάπτει μαζί σας σύμβαση ενεχύρου με αντικείμενο το δικαίωμα που κατέχετε. Αν δεν αποπληρώσετε το δάνειο, τότε ο δανειστής θα ικανοποιηθεί από αυτό το δικαίωμα. Η διαφορά με το ενέχυρο σε πράγμα είναι ότι δεν παραδίδετε τη νομή, κάτι που είναι λογικό, αφού το δικαίωμα δεν αποτελεί ενσώματο αντικείμενο, για να χρειαστεί να το παραδώσετε. Αντίστοιχα, το ενεχυροδανειστήριο δεν βαρύνεται με κάποιο υποχρέωση φύλαξης και συνεπώς δεν συμφωνείται αμοιβή φύλαξης. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν συμφωνούνται τόκοι, αφού κανείς δεν δανείζει αν δεν πρόκειται να έχει κάποιο όφελος από αυτό. Έτσι, εκτός από το κεφάλαιο που θα δανειστείτε θα πρέπει να επιστρέψετε και τους συμφωνηθέντες τόκους.

 

Πηγή: Ενεχυροδανειστήριο.gr